Ogłoszenie

Nazwa Serwera Stan
kuomi.srvmc.pl [Survival+SkyBlock] www.Game-State.com

#1 2017-03-25 10:48:34

 kuomi

http://i59.tinypic.com/11wfvdc.png

53980494
Skąd: Corosaunt
Zarejestrowany: 2014-09-22
Posty: 388
Punktów :   

REGULAMIN SERWERA

REGULAMIN SERWERA KUOMICRAFTRozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
1.Serwer Kuomicraft (zwany dalej serwerem) jest własnością użytkownika Kuomi/KuomiPL (zwanego dalej Właścicielem).
2.Oficjalnym IP serwera jest adres: kuomi.srvmc.pl

§2.
Wszelkie organy zarządzające serwerem zobowiązane są działań na podstawie odpowiednich przepisów niniejszego regulaminu, uchwał Rady Kontrolnej oraz zarządzeń Właściciela.

§3.
Organy zarządzające serwerem, to:
1)Właściciel
2)Rada Kontrolna
3)Ekipa Serwera

§4.
1.Organy zarządzające serwerem wydają akty wewnętrzne.
2.Aktami wewnętrznymi, według hierarchii, są:
1)Regulamin Serwera
2)Uchwały Rady Kontrolnej
3)Zarządzenia i decyzje Właściciela
4)decyzje członków ekipy
3.Działania podjęte przez członka ekipy w drodze decyzji muszą posiadać umocowanie w wyższym hierarchicznie akcie wewnętrznym.
4.Akty wewnętrzne, wymienione w ust. 2 pkt 1-3, mają charakter powszechnie obowiązujący.
5.Warunkiem wejścia  w życie aktów wewnętrznych, określonych w §4 ust. 2 pkt. 2-3, jest ich ogłoszenie w wątku „Ogłoszenia i decyzje Administracji” na forum.

§5.
1.Do serwera przypisane jest forum o adresie: bluesky.pun.pl
2.Forum stanowi podstawą formę kontaktu graczy z Administracją.
3.Przepisy panujące na forum określi odrębny regulamin nadany zarządzeniem właściciela.

§6.
Nieznajomość przepisów niniejszego regulaminu i innych aktów wewnętrznych serwera nie upoważnia do nieprzestrzegania norm nimi ustanowionych.

Rozdział II
Właściciel

§7.
1.Właściciel jest głównym organem zarządzającym serwerem.
2.Właściciel w drodze zarządzenia określa rodzaj rozgrywki na serwerze oraz liczbę slotów serwera.

§8.
Właściciel nadzoruje działalność ekipy stojąc na jej czele.

§9.
Zmiana właściciela może nastąpić wyłącznie w wyniku sprzedaży serwera lub zmian w niniejszym Regulaminie.

§10.
Właściciel w celu ustanawiania norm obowiązujących graczy i organy serwera oraz regulowania działania serwera ma prawo wydawać zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą jego publikacji w wątku „Ogłoszenia i Decyzje Administracji” na forum.

§11.
Właściciel powołuje członków ekipy i Wiceprzewodniczącego Rady Kontrolnej w drodze decyzji ogłaszanej na forum.

§12.
Właściciel reprezentuje serwer na zewnątrz. Jest on osobą decyzyjną w zakresie stosunków z innymi serwerami.

Rozdział III
Rada Kontrolna

§13.
Rada Kontrolna jest organem doradczo-kontrolnym przy Właścicielu Serwera.

§14.
1.Rada Kontrolna składa się z trzech członków.
2.Pracami Rady Kontrolnej kieruje Właściciel Serwera jako Przewodniczący Rady Kontrolnej.
3.Wiceprzewodniczącego Rady Kontrolnej powołuje Właściciel na trzymiesięczną kadencję.
4.Członka zwyczajnego Rady Kontrolnej wybierają gracze na trzymiesięczną kadencję.
5.Złożenie Wiceprzewodniczącego lub członka zwyczajnego Rady Kontrolnej ze stanowiska może nastąpić tylko w wyniku jego rezygnacji lub dyscyplinarnego odwołania w drodze uchwały Rady Kontrolnej.
6.Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska członka zwyczajnego Rady Kontrolnej.

§15.
Do zadań Rady Kontrolnej należy:
1)opiniowanie kandydatów uczestniczących w rekrutacji na stanowiska w ekipie
2)uchwalanie strategii rozwoju serwera oraz raportu o kondycji serwera
3)uchwalanie projektu budżetu serwera
4)ustalanie cen produktów w internetowym sklepie serwerowym
5)przeprowadzanie audytów kontrolujących działania ekipy
6)wykonywanie zadań określonych odrębnymi przepisami

§16.
1.Rada Kontrolna wykonuje swoje kompetencje wydając uchwały lub opinie.
2.Wydanie opinii jest dopuszczalne tylko w przypadku określonym w §15 pkt. 1 lub w przypadku podejmowania innych niewiążących działań. Pozostałe zadania Rada wykonuje w drodze uchwał.
3.Uchwały Rady Kontrolnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§17.
Rada Kontrolna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Właściciela nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Rozdział IV
Ekipa

§18.
Ekipa jest organem bezpośrednio nadzorującym sprawy wewnętrzne serwera.

§19.
1.Członkowie ekipy powoływani są przez Właściciela w wyniku procedury rekrutacyjnej.
2.Przepis ust. 1 nie dotyczy członków ekipy powołanych przed dniem 31 marca.

§20.
1.Członkowie Ekipy mogą zajmować następujące stanowiska:
1)Administratora
2)Moderatora
2.Administratorem serwera z urzędu jest Właściciel oraz Wiceprzewodniczący Rady Kontrolnej.

§21.
Na stanowisko Moderatora powołany może być gracz, który:
1)ukończył co najmniej 14 lat
2)spełnia wymagania rekrutacyjne
3)nie był uprzednio karany blokadą konta

§22.
1.Członek Ekipy, w przypadku stwierdzenia naruszania przez gracza reguł obowiązujących na serwerze, może:
1)udzielić mu upomnienia (kick)
2)zastosować sankcję wyciszenia, na okres od 10 minut do 24 godzin (mute)
3)zastosować tymczasową blokadę konta, na okres od 1 godziny do 30 dni (tempban)
4)zastosować permanentną blokadę konta (ban)
5)zastosować permanentną blokadę IP (banip)
2.Działania podjęte przez członka Ekipy powinny być współmierne do przewinienia popełnionego przez gracza.
3.Sankcjonowane zachowania, wymiary sankcji oraz przebieg  procedury karnej i odwoławczej określa załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.

§23.
1.Członkowie ekipy zobowiązani są do wykonywania poleceń osób o wyższej randze, a w szczególności Właściciela i członków Rady Kontrolnej.
2.Członek ekipy w swoim postępowaniu powinien kierować się zasadą bezstronności.
3.Członkowie ekipy podlegają procedurze oceny skuteczności i legalności działań, która następuje w drodze audytu przeprowadzanego przez Radę Kontrolną.
4.W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących na serwerze Właściciel Serwera odwołuje członka ekipy ze stanowiska.

§24.
Szczegółowe zasady przeprowadzania procedury rekrutacyjnej określa załącznik nr. 2 do niniejszego regulaminu.

Rozdział V
Gracze, ich prawa i obowiązki

§25.
Graczem w rozumieniu przepisów niniejszego regulaminu jest osoba, która dokonała rejestracji na serwerze.

§26.
Gracz zobowiązany jest do przestrzegania zasad panujących na serwerze, a w szczególności tych określonych załącznikiem nr. 1 do niniejszego regulaminu.

§27.
Wszyscy gracze mają prawo do równego traktowania przez organy serwera.

§28.
1.Każdy gracz ma prawo złożyć odwołanie od decyzji członka ekipy lub prośbę o złagodzenie sankcji.
2.Wnioski gracza, o których mowa w ust. 1, rozpatruje Rada Kontrolna w terminie 3 dni od daty ich złożenia.
3.Tryb rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.

§29.
Każdy gracz ma prawo do wolności wypowiedzi, przy czym wypowiedzi te nie mogą naruszać postanowień aktów wewnętrznych serwera ani naruszać zasad współżycia społecznego.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§30.
Organami uprawnionymi do wydawania wiążącej wykładni niniejszego regulaminu są Właściciel i Rada Kontrolna.

§31.
1.W przypadku niezgodności uchwały Rady Kontrolnej z niniejszym regulaminem Właściciel może orzec derogację uchwały w wyznaczonym przez siebie terminie.
2.W przypadku niezgodności zarządzenia Właściciela z niniejszym regulaminem lub uchwałami Rady Kontrolnej, Rada Kontrolna w drodze uchwały podejmuje decyzję o derogacji  zarządzenia w wyznaczonym przez uchwałę terminie.

§32.Załączniki do niniejszego regulaminu są jego nieodłączną częścią i posiadają równą mu moc prawną.

§33.
1.Do przedstawienia projektów zmian w niniejszego regulaminu lub załączników uprawnieni są:
1)Właściciel
2)dwóch członków Rady Kontrolnej
3)grupa 10 graczy
2.Projekt zmian, o którym mowa w ust. 1, składa się na ręce Właściciela Serwera.
3.Właściciel Serwera w ciągu 7 dni od otrzymania projektu przedkłada go Radzie Kontrolnej celem przyjęcia.
4.Rada Kontrolna może przyjąć projekt w całości, przyjąć z określonymi poprawkami lub w całości projekt odrzucić.
5.Decyzję, o której mowa w ust. 4, Rada Kontrolna podejmuje zwykłą większością głosów.
6.Po przyjęcie projektu przez Radę Kontrolną, Właściciel w ciągu 3 dni postanawia o jej zatwierdzeniu lub odrzuceniu.
7.Zmiany w niniejszym regulaminie lub jego załącznikach wchodzą w życie w dniu następującym po zatwierdzeniu ich przez Właściciela. Nadto uchwała Rady Kontrolnej może zarządzić inną datę ich wejścia w życie.

§34.
1.Pierwsze wybory członka Rady Kontrolnej odbędą się w terminie wyznaczonym przez Właściciela, nie później jednak niż po upływie 5 tygodni od wejścia w życie niniejszego regulaminu.
2.Do czasu powołania członka zwyczajnego  Rada Kontrolna obradować będzie w składzie dwuosobowym.

§35.
Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 25 marca 2017 roku.


ZAŁĄCZNIK nr. 1 do Regulaminu Serwera
dotyczący sankcjonowanych zachowań, wymiarów sankcji oraz przebiegu procedury karnej odwoławczej

Rozdział I
Procedura Karna

§1.
1.Sankcja może zostać nałożona wyłącznie na gracza, który złamał obowiązujące przepisy określone regulaminem serwera, załącznikami do regulaminu serwera, uchwałami Rady Kontrolnej oraz zarządzeniami właściciela.
2.Nie nakłada się sankcji na gracza, którego czyn cechuje się znikomą szkodliwością dla serwera i jego społeczności.

§2.
1.Organem uprawnionym do nałożenia sankcji na gracza są członkowie Ekipy.
2.Członek Ekipy nakładając sankcję na gracza bierze pod uwagę wszelkie okoliczności łagodzące i obciążające.
3.Okolicznościami łagodzącymi są:
1)zakup rangi VIP lub SVIP
2)zasługi na rzecz serwera
3)uprzednia niekaralność
4)niewielka szkodliwość dla serwera i jego społeczności
4.Okolicznościami obciążającymi są:
1)uprzednia karalność
2)wysoka szkodliwość dla serwera i jego społeczności
3)aroganckie zachowanie
4)motywacja zasługująca na szczególne potępienie

§3.
1.Za złamanie przepisów obowiązujących na serwerze, na gracza może zostać nałożona sankcja:
1)upomnienia
2)wyciszenia
3)tymczasowej blokady konta
4)permanentnej blokady konta
5)permanentnej blokady IP
2.Do wymierzenia sankcji określonej w ust. 1 pkt. 1-4 uprawniony jest każdy członek ekipy, natomiast do wymierzenia sankcji określonej w ust. 1 pkt. 5 wyłącznie Administrator.
3.Nałożenie sankcji na członka ekipy może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji Właściciela lub Wiceprzewodniczącego Rady Kontrolnej.

§4.
Członek ekipy, po nałożeniu sankcji określonej w §3 ust. 1 pkt. 2-5, zobowiązany jest uzasadnić ją na każde żądanie Właściciela lub Rady Kontrolnej.

§5.
Właściciel serwera prowadzi tajny rejestr osób, wobec których zastosowano sankcje określone w §3 ust. 1 pkt. 3-5.

Rozdział II
Procedura odwoławcza

§6.
1.Od każdej decyzji o nałożeniu sankcji może zostać, w ciągu 3 dni od jej wydania, złożone odwołanie.
2.Odwołanie należy złożyć w odpowiednim wątku i według wzoru umieszczonego na forum.

§7.
1.Organem rozpatrującym odwołania jest Rada Kontrolna.
2.Odwołanie Rada Kontrolna rozpatruje w trybie zamkniętym lub otwartym.
3.O sposobie rozpatrzenia odwołania postanawia Właściciel Serwera.

§8.
1.Rozpatrzenie odwołania w trybie zamkniętym polega na przeprowadzeniu tajnego głosowania i w jego rezultacie wydaniu uchwały o podtrzymaniu, zniesieniu lub złagodzeniu zastosowanej sankcji.
2.Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.

§9.
1.Rozpatrzenia odwołania w trybie otwartym dokonuje,  jako arbiter, jeden wyznaczony przez Właściciela Serwera członek Rady Kontrolnej.
2.Rozpatrzenie odwołania w trybie otwartym odbywa się na forum w następującym porządku:
1)otwarcie posiedzenia
2)przedstawienie zarzutów przez oskarżyciela (członka ekipy, który zastosował sankcję lub innego wyznaczonego przez Właściciela członka ekipy)
3)przesłuchanie odwołującego się gracza
4)postępowanie dowodowe
5)przedstawienie stanowisk końcowych
6)wydanie orzeczenia
3.Odwołujący się gracz ma prawo do ustanowienia innego gracza swoim obrońcą.
4.Arbiter wydając orzeczenie może podtrzymać sankcję, znieść sankcję lub dokonać jej złagodzenia.
5.Orzeczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6 i ust. 4, jest ostateczne.

§10.
1.Po upływie miesiąca od chwili otrzymania permanentnej blokady konta gracz ukarany nią może złożyć wniosek o zawieszenie sankcji.
2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na forum w dziale „Odwołania”.
3.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje Właściciel Serwera w ciągu 3 dni od chwili jego złożenia. Może on wniosek uwzględnić lub odrzucić.

Rozdział III
Sankcjonowane zachowania

§11.
1.Kto używa dodatków wspomagających grę (cheatów), podlega sankcji tymczasowej blokady konta na okres od 7 do 21 dni lub sankcji permanentnej blokady konta.
2.Dodatkami wspomagającymi grę, w rozumieniu ust. 1, nie są:
a)minimapa
b)paczki textur
c)inne dodatki nie wpływające na uzyskanie przez gracza istotnej przewagi

§12.
Kto wykorzystuje błędy serwera, podlega sankcji permanentnej blokady konta lub sankcji permanentnej blokady IP.

§13.
1.Kto przeprowadza ataki mające na celu działanie na szkodę serwera, a w szczególności ataki Ddos i ataki botów, podlega sankcji permanentnej blokady IP.
2.Sankcja, zastosowana wobec sprawcy czynu określonego w ust. 1, nie może być zawieszona ani zniesiona.

§14.
Kto rozpowszechnia na serwerze adresy innych serwerów Minecraft lub celem rozpowszechnienia takich informacji podaje graczom dane swoich prywatnych komunikatorów, podlega sankcji permanentej blokady konta.

§15.
1.Kto obraża innych graczy, podlega sankcji upomnienia, wyciszenia lub sankcji tymczasowej blokady konta na okres od 3 godzin do 7 dni.
2.W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zastosowanie, wobec sprawcy czynu określonego w ust. 1, sankcji permanentnej blokady konta.

§16.
1.Kto umieszcza na czacie treści nie związane z serwerem lub tematem odbywającej się dyskusji, podlega sankcji upomnienia lub wyciszenia.
2.Tej samej sankcji podlega gracz, który używa słów powszechnie uznawanych za wulgarne na czacie publicznym.


§17.
Kto umieszcza na serwerze treści i symbole naruszające zasady współżycia społecznego, a w szczególności treści i symbolikę faszystowską, komunistyczną, rasistowską lub erotyczną, podlega sankcji tymczasowej blokady konta na okres od 1 do 7 dni lub sankcji permanentnej blokady konta.

§18.
1.Kto podszywa się pod Administrację Serwera, podlega sankcji permanentnej blokady konta.
2.Tej samej sankcji podlega gracz świadczący nieprawdę wobec Administracji.

§19.
Kto, za pomocą wprowadzenia w błąd, doprowadza innego gracza do utraty majątku lub jego części podlega sankcji upomnienia, tymczasowej blokady konta na okres od 1 do 7 dni lub sankcji permanentnej blokady konta.

§20.
Kto posiada więcej niż jedno konto w grze, podlega sankcji permanentnej blokady posiadanych kont oraz permanentnej blokady IP.

§21.
Zarządzenie Właściciela Serwera może rozszerzyć katalog sankcjonowanych zachowań określonych w §11-20.

§22.
Konto gracza, którego nick narusza standardy współżycia społecznego podlega usunięciu.

§23.
W przypadku popełnienia czynu na szkodę innego gracza, Właściciel Serwera może postanowić o przekazaniu części lub całości majątku winnego poszkodowanemu.

§24.
1.W przypadku popełnienia przez gracza innych czynów niż zabronione w §11-20, jeżeli charakteryzują się one ogromną szkodliwością dla serwera i jego społeczności, członek Ekipy może nałożyć sankcję na osobę winną ich popełnienia.
2.O zaistnieniu sytuacji, o której mowa w ust. 1, członek Ekipy niezwłocznie zawiadamia Właściciela.ZAŁĄCZNIK nr. 2 do Regulaminu Serwera
dotyczący zasad procedury rekrutacyjnej

§1.
Rekrutację na stanowisko Moderatora ogłasza Właściciel Serwera w drodze zarządzenia.

§2.
1.Do złożenia aplikacji na stanowisko Moderatora uprawniony jest gracz, który oprócz spełnienia wymagań określonych w §21 pkt. 1 i 3 Regulaminu Serwera:
1)posługuje się poprawnie językiem polskim, wykazując bardzo dobrą znajomość zasad ortografii
2)posiada odpowiednią wiedzę z zakresu zarządzania serwerem
3)zna w stopniu dobrym lub bardzo dobrym przepisy obowiązujące na serwerze, w szczególności regulamin serwera i załączniki do regulaminu serwera
4)nie zajmuje stanowiska w Administracji innego serwera Minecraft
5)deklaruje obecność na serwerze w wymiarze minimum 90 minut dziennie
2.Aplikację (podanie) na stanowisko Moderatora składa się w odpowiednim wątku na forum, według określonego wzoru.

§3.
1.Po złożeniu aplikacji, Właściciel serwera wstępnie bada ją pod kontem zgodności gracza z wymaganiami określonymi w §2 ust. 1.
2.W przypadku stwierdzenia braku zgodności gracza z wymaganiami, określonymi w §2 ust. 1, Właściciel dokonuje odrzucenia podania.

§4.
Jeżeli wstępna weryfikacja aplikacji przebiegła pomyślnie, Właściciel poddaje kandydaturę pod obrady Rady Kontrolnej celem jej zaopiniowania.

§5.
Po uzyskaniu opinii, o której mowa w §4, Właściciel w ciągu 3 dni podejmuje decyzję o powołaniu, bądź niepowołaniu gracza na stanowisko Moderatora.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.weloverpg.pun.pl youtube najlepsze kazania panienki do popisania falujace obroty bmw e36 Noc matki z córką opowiadania erotyczne